ข้อมูลกองทรัสต์

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อ GVREIT
ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
อายุกองทรัสต์ ไม่กำหนดอายุกองทรัสต์
ระยะเวลาการเช่า ประมาณ 24 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนการเช่าเป็นต้นไป โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2584
ประเภทกองทรัสต์ ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ทุนที่ชำระแล้ว 8,046,150,000 บาท