ติดต่อเรา

ผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร 0-2643-7100
ทรัสตี
ทรัสตี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทร 0-2673-3999