ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) โดยนอร์ท สาธร เรียลตี้เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการเชิงพาณิชย์และโรงแรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก นอร์ท สาธร เรียลตี้เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ดินและอาคารในโครงการสาทร สแควร์

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทรัสต์ เช่น การนำทรัพย์สินไปจัดหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื้นที่ตามนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์ที่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้กำหนดไว้ ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าพื้นที่ และจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าตอบแทนเพื่อนำส่งกองทรัสต์ ตลอดจนบำรุงรักษาและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจัดหาผลประโยชน์ เป็นต้น
1. คุณธนพล ศิริธนชัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
  • กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน
  • กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
  • กรรมการ บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด
2. คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล
ตำแหน่งปัจจุบัน
  • กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน
  • กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
3. คุณกำพล ปุญโสณี
ตำแหน่งปัจจุบัน
  • กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน
  • ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
  • กรรมการการลงทุน กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี้