ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารจัดการกองทรัสต์ และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ เช่น ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นการดำเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ลงทุน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การวางแผนจัดทำงบประมาณ และการรายงาน งานนักลงทุนสัมพันธ์ การกำกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ รวมถึงการดำเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ด้วยการให้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าเท่านั้น และนำรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ดังกล่าวมาจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
1. คุณธนะรัชต์ บุญญะโกศล
กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
15 มี. ค 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีทแมเนจเม้นท์ จำกัด
พ.ค. 2555 – มี.ค 2561 ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
2554 – เม.ย. 2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / ผู้จัดการกองทุน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
2. คุณศุภชัย ดำรงธนานุรักษ์
หัวหน้าฝ่ายกำกับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายกำกับ ตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 ผู้จัดการอาวุโส (ตรวจสอบภายใน)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2555 - ตุลาคม 2557 ผู้จัดการฝ่าย (ตรวจสอบภายใน)
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
มิถุนายน 2548 - มิถุนายน 2555 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3. คุณณัฐรินีย์ จิระองค์การ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
มิถุนายน 2555 – มกราคม 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และอสังหาริมทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ตุลาคม 2554 – พฤษภาคม 2555 เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์สินเชื่อ
บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4. คุณจันทราภรณ์ จัน
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทำงาน
ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
พฤศจิกายน 2549 - พฤศจิกายน 2558 Assistant Vice President (Finance)
บริษัท แปซิฟิค สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด