ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารจัดการกองทรัสต์ และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ เช่น ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นการดำเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ลงทุน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การวางแผนจัดทำงบประมาณ และการรายงาน งานนักลงทุนสัมพันธ์ การกำกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ รวมถึงการดำเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ด้วยการให้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าเท่านั้น และนำรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ดังกล่าวมาจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
1. คุณอุรเสฎฐ นาวานุเคราะห์
กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
 • ปริญญาโท MBA (Finance), University of Maryland at College Park
 • ปริญญาโท MS (Construction), University of Maryland at College Park
ประสบการณ์ทำงาน
 • ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • สิงหาคม 2558 - กันยายน 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กันยายน 2557 - กรกฎาคม 2558 Chief of Business Development บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด
 • มกราคม 2550 - กันยายน 2557 Senior Vice President (Investment & Development) บริษัท แปซิฟิค สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
2. คุณศุภชัย ดำรงธนานุรักษ์
หัวหน้าฝ่ายกำกับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
 • ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายกำกับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 ผู้จัดการอาวุโส (ตรวจสอบภายใน) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรกฎาคม 2555 - ตุลาคม 2557 ผู้จัดการฝ่าย (ตรวจสอบภายใน) บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
 • มิถุนายน 2548 - มิถุนายน 2555 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3. คุณปภพ ศรีอรุโณทัย
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน
 • ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • สิงหาคม 2556 - กันยายน 2558 ผู้อำนวยการ (Property Management, Sales & Marketing and Risk Management Committee) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 • มีนาคม 2545 - สิงหาคม 2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (Property Management) บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • มิถุนายน 2535 - สิงหาคม 2544 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท ภัทร เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
4. คุณจันทราภรณ์ จัน
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทำงาน
 • ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พฤศจิกายน 2549 - พฤศจิกายน 2558 Assistant Vice President (Finance) บริษัท แปซิฟิค สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด