ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารจัดการกองทรัสต์ และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ เช่น ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นการดำเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ลงทุน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การวางแผนจัดทำงบประมาณ และการรายงาน งานนักลงทุนสัมพันธ์ การกำกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อกองทรัสต์ รวมถึงการดำเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ด้วยการให้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าเท่านั้น และนำรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ดังกล่าวมาจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
คุณธนะรัชต์ บุญญะโกศล

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

คุณธนะรัชต์ บุญญะโกศล

ตำแหน่งปัจจุบัน
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายกำกับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

คุณณัฏฐณัชชา ฉันทารุนัย

ตำแหน่งปัจจุบัน
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

คุณจันทราภรณ์ จัน

ตำแหน่งปัจจุบัน
หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด