โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

อัตราการเช่าเฉลี่ย (%)

ไตรมาส Q3/2560 Q4/2560 Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561 Q4/2561 Q1/2562
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 100% 99% 98% 99% 99.5% 99% 100%
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท) 969 981 1,000 1,014 1,024 1,033 1,045
  • ไตรมาส 3/2560 = 1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
  • ไตรมาส 4/2560 = 1 กรกฎาคม 2560 - 30 กันยายน 2560
  • ไตรมาส 1/2561 = 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
  • ไตรมาส 2/2561 = 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561
  • ไตรมาส 3/2561 = 1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561
  • ไตรมาส 4/2561 = 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
  • ไตรมาส 1/2562 = 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

สัดส่วนพื้นที่เช่า (%)