โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

อัตราการเช่าเฉลี่ย (%)

ไตรมาส Q3/2559 Q4/2559 Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 99% 100% 99% 99% 100%
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท) 952 961 967 968 969
  • ไตรมาส 3/2559 = 1 เมษายน 2559 – 30 มิถุนายน 2559
  • ไตรมาส 4/2559 = 1 กรกฎาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
  • ไตรมาส 1/2560 = 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559
  • ไตรมาส 2/2560 = 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560
  • ไตรมาส 3/2560 = 1 เมษายน 2560 – 30 มิถุนายน 2560

สัดส่วนพื้นที่เช่า (%)