โครงการสาทร สแควร์

อัตราการเช่าเฉลี่ย (%)

ไตรมาส Q2/2561 Q3/2561 Q4/2561 Q1/2562 Q2/2562 Q3/2562
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 97% 97% 96% 97% 99% 99%
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท) 816 822 833 839 851 853
  • ไตรมาส 2/2561 = 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561
  • ไตรมาส 3/2561 = 1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561
  • ไตรมาส 4/2561 = 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
  • ไตรมาส 1/2562 = 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
  • ไตรมาส 2/2562 = 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562
  • ไตรมาส 3/2562 = 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562

สัดส่วนพื้นที่เช่า (%)