การพัฒนาความยั่งยืน


บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” “เรา”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ Golden Ventures REIT (“GVREIT” “กองทรัสต์”) ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการด้านความยั่งยืน ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และผู้เช่าอาคารสำนักงานที่กองทรัสต์เข้าลงทุน โดยพิจารณาทางด้านการพัฒนานโยบายและเป้าหมาย กำหนดให้มีกรอบการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อการดูแล จัดการ ให้ความช่วยเหลือ และการรักษามาตรฐานคุณภาพชีวิตให้กับบุคคล พนักงาน และหน่วยงานทุกภาคส่วนและสังคมโดยรวม อีกทั้ง ยังพิจารณาถึงผลกระทบใดๆ ที่อาจมีหรือจะเกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับกระบวนการการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องและสอดคล้องกับเป้าหมายของกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“FPT”) บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในองค์กร โอกาส ความท้าทาย แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบของเรา

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

กองทรัสต์ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเราต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการบริโภครวมถึงการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัสดุ การพัฒนาการออกแบบ รวมถึงระบบการบริหารจัดการ เช่น การจัดการด้านพลังงานและการจัดการของเสียด้วยการลดปริมาณและเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายและข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้ถือปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ในการร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานด้านสังคม

กองทรัสต์ตระหนักถึงหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานของกองทรัสต์ไม่ขัดหรือละเมิดกับสิทธิและหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มุ่งให้ความสำคัญด้วยการกำหนดให้การเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไม่เพียงแต่บุคลากรภายในองค์กร แต่ยังรวมไปถึงภายในนอกองค์กร อาทิ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ลงทุน ชุมชน ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน กองทรัสต์ยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับ อีกทั้งกองทรัสต์ยังกำหนดให้มีแผนงานเพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ให้กับองค์กรและชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เช่าและผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นแผนงานที่กำหนดขึ้นโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไร แต่มุ่งหวังให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ช่วยเหลือและตอบแทนสังคมโดยรวม

การดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้อยู่ภายใต้กรอบตามหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล ด้วยการกำหนดให้เป็นหน้าที่ที่บุคลากรต้องพึงปฏิบัติ บริหารจัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานภายใต้ กฏ ระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส พร้อมหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ รักษาและพัฒนาการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและยั่งยืนในระยะยาว