ผู้จัดการกองทรัสต์

1. คุณฉัตรพี ตันติเฉลิม
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP 48/2548)
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 2/2558)
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
 • กันยายน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • มีนาคม 2555 - มิถุนายน 2558 กรรมการและรองนายกสมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
 • ธันวาคม 2548 - มิถุนายน 2558 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 • สิงหาคม 2554 - กันยายน 2557 Executive Board Member หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC)
 • พฤศจิกายน 2551 - พฤษภาคม 2553 กรรมการอิสระ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. คุณปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 46/2547)
 • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
 • Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • มีนาคม 2554 - กรกฎาคม 2556 กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 • เมษายน 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
 • กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • พฤศจิกายน 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
3. คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • DCP Refresher Course (2/2549)
 • Director Certification Program (DCP 26/2546)
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • พฤษภาคม 2553 - ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 • เมษายน 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
 • มกราคม 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ธันวาคม 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)