ผู้จัดการกองทรัสต์

1. คุณฉัตรพี ตันติเฉลิม
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
  • ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Director Accreditation Program (DAP 48/2548)
  • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 2/2558)
ประสบการณ์ทำงาน
กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
กันยายน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2555 - มิถุนายน 2558 กรรมการและรองนายกสมาคม
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ธันวาคม 2548 - มิถุนายน 2558 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
สิงหาคม 2554 - กันยายน 2557 Executive Board Member
หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC)
พฤศจิกายน 2551 - พฤษภาคม 2553 กรรมการอิสระ
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. คุณปณต สิริวัฒนภักดี
กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
  • ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Directors Certification Program (DCP 46/2547)
  • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
  • Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)
ประสบการณ์ทำงาน
กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2554 - กรกฎาคม 2556 กรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
3. คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
  • ปริญญาโท สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • DCP Refresher Course (2/2549)
  • Director Certification Program (DCP 26/2546)
ประสบการณ์ทำงาน
มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2553 - ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)