ผู้จัดการกองทรัสต์

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP 48/2548)
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 2/2558)

ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด
กันยายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
กันยายน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกลยุทธ์องค์กร
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ย้อนหลัง
มีนาคม 2555 - มิถุนายน 2558 กรรมการ / อุปนายกสมาคม
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ธันวาคม 2548 - มิถุนายน 2558 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
สิงหาคม 2554 - กันยายน 2557 Executive Board Member
หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC)
พฤศจิกายน 2551 - พฤษภาคม 2553 กรรมการอิสระ
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 46/2547)
 • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
 • Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)

ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บุรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด
มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ภักดีวัฒนา จำกัด
พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำกัด
ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จำกัด
พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วัฒนภักดี จำกัด
มกราคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด
มกราคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอเชียน แคปปิตอล จำกัด
พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด
ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด
ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด
มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด
ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
พฤษภาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
พฤษภาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
พฤษภาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เมษายน 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เมษายน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด
กุมภาพันธ์ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จำกัด
มกราคม 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
ธันวาคม 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล จำกัด
พฤษภาคม 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ จำกัด
กรกฏาคม 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อเดลฟอส จำกัด
กันยายน 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท คริสตอลลา จำกัด
สิงหาคม 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พรรณธิอร จำกัด
มีนาคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท อธิมาตร จำกัด
2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท เอส. เอส. การสุรา จำกัด
สิงหาคม 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
ประสบการณ์ย้อนหลัง
กรกฎาคม 2556 - กันยายน 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2554 - กรกฎาคม 2556 กรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2550 - กรกฎาคม 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2548 - กรกฎาคม 2560 กรรมการ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2560 - เมษายน 2561 กรรมการ
บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด
มกราคม 2560 - เมษายน 2561 กรรมการ
บริษัท ฟ้าประทานแผ่นดินทอง จำกัด
ธันวาคม 2556 - กันยายน 2558 กรรมการ
บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด
ธันวาคม 2556 - กันยายน 2558 กรรมการ
บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
สิงหาคม 2555 - กันยายน 2560 กรรมการ
บริษัท ทีซีซี ภูมิพัฒน์ จำกัด
ธันวาคม 2554 - กันยายน 2561 กรรมการ
บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
กันยายน 2554 - กันยายน 2558 กรรมการ
บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
กันยายน 2554 - กันยายน 2558 กรรมการ
บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด
มิถุนายน 2554 - พฤษภาคม 2556 กรรมการ
บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด
เมษายน 2554 - พฤษภาคม 2555 กรรมการ
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมบางปะอิน จำกัด
ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 กรรมการ
บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด
มิถุนายน 2553 - มิถุนายน 2554 กรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เมษายน 2553 - พฤศจิกายน 2555 กรรมการ
บริษัท ทีซีซี บางไทรภูมิพัฒน์ จำกัด
เมษายน 2553 - พฤศจิกายน 2555 กรรมการ
บริษัท ทีซีซีแอล 1 จำกัด
มกราคม 2553 - พฤศจิกายน 2555 กรรมการ
บริษัท เอ ซี เค ริลตี้ จำกัด
มกราคม 2553 - พฤศจิกายน 2555 กรรมการ
บริษัท นอร์ธปาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ธันวาคม 2552 - ธันวาคม 2557 กรรมการ
บริษัท เลควิวกอล์ฟ แอนด์ ยอร์ชคลับ จำกัด
มิถุนายน 2552 - กรกฎาคม 2556 กรรมการ
บริษัท ปรีดีประภา จำกัด
สิงหาคม 2551 - มกราคม 2561 กรรมการ
บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
มิถุนายน 2551 - กันยายน 2558 กรรมการ
บริษัท น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด
เมษายน 2551 - กันยายน 2558 กรรมการ
บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
มีนาคม 2551 - พฤศจิกายน 2560 กรรมการ
บริษัท นอร์ม จำกัด
มกราคม 2551 - กันยายน 2558 กรรมการ
บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอรีไฟเนอรี่ จำกัด
เมษายน 2551 - กันยายน 2558 กรรมการ
บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
พฤศจิกายน 2551 - สิงหาคม 2557 กรรมการ
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรกฎาคม 2551 - สิงหาคม 2557 กรรมการ
บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จำกัด
พฤศจิกายน 2551 - พฤษภาคม 2556 กรรมการ
บริษัท ทีซีซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
มีนาคม 2551 - กันยายน 2556 กรรมการ
บริษัท ทีซีซี แลนด์ อินดัสเตรียล แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
สิงหาคม 2551 - พฤศจิกายน 2555 กรรมการ
บริษัท ทีซีซี นวมินทร์ภูมิพัฒน์ จำกัด
สิงหาคม 2551 - กรกฎาคม 2554 กรรมการ
บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จำกัด
ตุลาคม 2551 - สิงหาคม 2554 กรรมการ
บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
กันยายน 2551 - เมษายน 2553 กรรมการ
บริษัท ทีซีซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
สิงหาคม 2551 - มิถุนายน 2553 กรรมการ
บริษัท ทีซีซี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กันยายน 2551 - มิถุนายน 2552 กรรมการ
บริษัท เกษตรทิพย์ (2017) จำกัด
มีนาคม 2551 - กรกฎาคม 2552 กรรมการ
บริษัท เกษตรทิพย์ (2010) จำกัด
พฤศจิกายน 2550 - เมษายน 2560 กรรมการ
บริษัท ปากซอง แคปปิตอล จำกัด
ตุลาคม 2550 - กรกฎาคม 2556 กรรมการ
บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรกฎาคม 2550 - กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการ
บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
พฤษภาคม 2550 - สิงหาคม 2560 กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอทเตท (ระยอง) จำกัด
มกราคม 2550 - มิถุนายน 2551 กรรมการ
บริษัท พรพัฒนสิน จำกัด
พฤศจิกายน 2549 - เมษายน 2559 กรรมการ
บริษัท สิริวนา จำกัด
สิงหาคม 2549 - กันยายน 2558 กรรมการ
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
สิงหาคม 2549 - กันยายน 2558 กรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
สิงหาคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2553 กรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด
ธันวาคม 2548 - สิงหาคม 2557 กรรมการ
บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
สิงหาคม 2547 - เมษายน 2556 กรรมการ
บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จำกัด
กรกฎาคม 2546 - กรกฎาคม 2556 กรรมการ
บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จำกัด
พฤศจิกายน 2544 - กุมภาพันธ์ 2550 กรรมการ
บริษัท นครชื่น จำกัด
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • DCP Refresher Course (2/2549)
 • Director Certification Program (DCP 26/2546)

ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
กรกฎาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน จำกัด
สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2553 - ปัจจุบัน กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ย้อนหลัง
มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)