ผู้จัดการกองทรัสต์

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
 • ปริญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP 48/2548)
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 2/2558)

ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด)
มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
มกราคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอุทธรณ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ย้อนหลัง
2555 - 2558 กรรมการ / อุปนายกสมาคม
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
2548 - 2558 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
 • ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP 39/2547)
 • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
 • Audit Committee Program (ACP 39/2555)
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61)

ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
มกราคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)
สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการ และประธานอํานวยการ 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ย้อนหลัง
2555 - 2559 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด
2546 - 2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
2546 - 2558 กรรมการ 
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด
2546 - 2558 กรรมการ 
บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จํากัด
2546 – 2558 ผู้พิพากษาศาลสมทบ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด
กรรมการ 
บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด
กรรมการ 
บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
กรรมการ 
บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
กรรมการ 
บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จำกัด
กรรมการ 
บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จำกัด
กรรมการ 
บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท โกลเด้น แฮบิเทชั่น จำกัด
กรรมการ 
บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
กรรมการ 
บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำกัด
กรรมการ 
บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
กรรมการ 
บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรรมการ 
บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรรมการ
บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จำกัด
กรรมการ
บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด
กรรมการ 
บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
กรรมการ 
บริษัท สาธรทรัพย์สิน จำกัด
กรรมการ 
บริษัท สาธรทอง จำกัด
กรรมการ 
บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
 • Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • DCP Refresher Course (2/2549)
 • Director Certification Program (DCP 26/2546)

ประสบการณ์ทำงาน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
BeerCo Limited
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วัฒนภักดี จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ
ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
ประสบการณ์ย้อนหลัง
2555 - 2563 กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561 กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)