ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด

บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” โดยนอร์ท สาธร เรียลตี้ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการเชิงพาณิชย์และโรงแรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก นอร์ท สาธร เรียลตี้เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ดินและอาคารในโครงการสาทร สแควร์

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทรัสต์ เช่น การนำทรัพย์สินไปจัดหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื้นที่ตามนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์ที่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้กำหนดไว้ ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าพื้นที่ และจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าตอบแทนเพื่อนำส่งกองทรัสต์ ตลอดจนบำรุงรักษาและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจัดหาผลประโยชน์ เป็นต้น
1. นายธนพล ศิริธนชัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานอำนวยการ
  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2. นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน
  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
3. นายวิทวัส คุตตะเทพ
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
4. คุณเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - สายงานบัญชีและการเงิน
  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
5. นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานกลยุทธ์และการลงทุน
  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)