ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) โดยนอร์ท สาธร เรียลตี้เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการเชิงพาณิชย์และโรงแรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครั้งแรก นอร์ท สาธร เรียลตี้เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ดินและอาคารในโครงการสาทร สแควร์

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทรัสต์ เช่น การนำทรัพย์สินไปจัดหาผลประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพื้นที่ตามนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์ที่ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้กำหนดไว้ ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าพื้นที่ และจัดเก็บรายได้ค่าเช่าและค่าตอบแทนเพื่อนำส่งกองทรัสต์ ตลอดจนบำรุงรักษาและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจัดหาผลประโยชน์ เป็นต้น
1. คุณธนพล ศิริธนชัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานอำนวยการ
  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2. คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานบัญชีและการเงิน
  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
3. คุณกำพล ปุญโสณี
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการบริหาร
  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
4. คุณวิทวัส คุตตะเทพ
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานโครงการเชิงพาณิชกรรม
  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
5. คุณเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - สายงานบัญชีและการเงิน
  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)