ข้อมูลกองทรัสต์

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อ GVREIT
ผู้จัดการกองทรัสต์ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
อายุกองทรัสต์ ไม่กำหนดอายุกองทรัสต์
ระยะเวลาการเช่า

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
สิทธิการเช่าอาคารมีกำหนด 25 ปี 5 เดือน 7 วัน ถึงวันที่ 5 กันยายน 2584

อาคารสาทร สแควร์
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารมีกำหนด 24 ปี 6 เดือน 7 วัน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2583

ประเภทกองทรัสต์ ประเภทไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ทุนที่ชำระแล้ว 8,046,150,000 บาท