โครงการสาทร สแควร์

อัตราการเช่าเฉลี่ย (%)

ไตรมาส Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q1/2564
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 98% 97% 97% 96%
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท) 868 868 871 875
  • ไตรมาส 1/2564 = 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
  • ไตรมาส 4/2563 = 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
  • ไตรมาส 3/2563 = 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563
  • ไตรมาส 2/2563 = 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

สัดส่วนพื้นที่เช่า (%)