โครงการสาทร สแควร์

อัตราการเช่าเฉลี่ย (%)

ไตรมาส Q3/2564 Q4/2564 Q1/2565 Q2/2565
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 94% 93% 92% 91%
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท) 875 881 882 884
  • ไตรมาส 3/2564 = 1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64
  • ไตรมาส 4/2564 = 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64
  • ไตรมาส 1/2565 = 1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
  • ไตรมาส 2/2565 = 1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65

สัดส่วนพื้นที่เช่า (%)