ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
24/01/2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
30/12/2564
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
25/11/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
25/11/2564
งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
25/11/2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
25/11/2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
15/11/2564
เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ
29/10/2564