ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
13/05/2565
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
13/05/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13/05/2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
13/05/2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
13/05/2565
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
10/02/2565
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
10/02/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
10/02/2565