ภาพรวมการลงทุน

ภาพรวมการลงทุน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT)

               ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นทรัสตี และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด) เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลงทุนในประเภทอาคารสำนักงานเกรดเอ ที่มีความโดดเด่น สวยงาม ทางด้านสถาปัตยกรรม มีนวัตกรรมการออกแบบและการก่อสร้างอาคารที่ล้ำสมัย


ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ที่เข้าลงทุนสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื้นที่ประกอบกิจการโรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ) ตั้งอยู่หัวมุมถนนวิทยุ - เพลินจิต (เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟฟ้า (BTS) เพลินจิต)
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารสำนักงานโครงการสาทร สแควร์ ตั้งอยู่หัวมุมถนนสาทร-นราธิวาสราชนครินทร์ (เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟฟ้า (BTS) ช่องนนทรี)
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ทำหน้าที่เป็นทรัสตี (Trustee) ในด้านการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้แต่งตั้ง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ (Sole Underwriter) ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ GVREIT เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์รวมถึงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว) จะนำไปลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารสำนักงานโครงการสาทร สแควร์

จุดเด่นการลงทุนของ GVREIT


ทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ ลักษณะอาคารมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม พร้อมนวัตกรรมการออกแบบและการก่อสร้างอาคารที่ล้ำสมัย ประกอบกับเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน ได้รับรางวัล LEED (Leadership in Energy and Environment Design) ของสภาอาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC)

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รับรางวัลLEED ระดับ Platinum


โครงการสาทร สแควร์ ได้รับรางวัลLEED ระดับ Gold

พร้อมกันนี้ ทรัพย์สินยังมีความโดดเด่นในเรื่องของทำเลที่ตั้ง ที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร (Core Central Business District) เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบขนส่งสาธารณะ มีความสะดวกในการเดินทาง

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ แต่งตั้งบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารอาคารสำนักงานมานานกว่า 20 ปี โดยคาดว่าการลงทุนใน GVREIT จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอในรูปของประโยชน์ตอบแทน (Distribution) ในระยะยาวต่อไป

นโยบายการลงทุน


กองทรัสต์มุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนใน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อสร้างประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับการระดมทุนนั้นผู้จัดการกองทรัสต์จะกำหนดราคาของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โดยคำนึงถึงผลการสำรวจความต้องการของนักลงทุน (Bookbuilding) สภาวะตลาดทุนขณะนั้น ๆ รวมถึงระดับผลตอบแทนเฉลี่ยที่นักลงทุนคาดหวัง


สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน

มีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

โดยกองทรัสต์ต้องจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อย 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก

มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงกว่า เมื่อเทียบกับการลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย์

ได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างมั่นคง

มีโอกาสได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างมั่นคงจากสินทรัพย์ที่ลงทุน

มีโอกาสได้รับรายได้จากส่วนต่างราคา (Capital Gain)
และยังช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ (Inflation Hedge)

จุดเด่นการลงทุน

อาคารสำนักงานที่มีคุณภาพ ตั้งอยู่
ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ

มีการคมนาคมที่สะดวก โดยทั้งสองโครงการตั้งอยู่ติดถนนสายหลักและมีทางเชื่อมตรงจากสถานีรถไฟฟ้า BTS

เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสาทร สแควร์ มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น สวยงาม และทันสมัยในด้านต่างๆ มีนวัตกรรมเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อาคารได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ พลังงาน

ทั้งสองโครงการได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน LEED Certificate (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC)

ผู้เช่าเป็นบริษัทชั้นนำและมีการกระจายตัว

ผู้เช่าพื้นที่ประกอบด้วยบริษัทไทย และบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียง ฐานะการเงิน มั่นคง และประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทำให้รายได้ของกองทรัสต์มีการกระจายตัว ไม่พึ่งพิงรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือผู้เช่ารายใด รายหนึ่ง

แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเกรดเอย่านธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี)ตลาดอาคารสำนักงานให้เช่ามีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากอุปทานในตลาดในอนาคตอันใกล้มีอยู่ไม่มาก ประกอบกับอุปสงค์ในตลาดที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้อัตราการเช่าและอัตราการปรับค่าเช่าอยู่ในระดับที่ดีและเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสำนักงานเกรดเอที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี) และอาคารสำนักงานเกรดเอที่อยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชน

โอกาสการเติบโตในอนาคตจาก
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม

GVREIT ได้รับสิทธิในการทำคำเสนอซื้อ (Right to Offer) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารสำนักงานใดๆ จากบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต และในกรณีที่กองทรัสต์ปฎิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าว การโอนกรรมสิทธิ์หรือการให้สิทธิการเช่าและ/หรือสิทธิการเช่าช่วงให้แก่บุคคลอื่นบนเงื่อนไขที่ดีกว่า (ในมุมมองของผู้รับสิทธิ) ที่ได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์นั้นจะทำไม่ได้

บริหารจัดการสินทรัพย์โดยผู้เชี่ยวชาญ

การพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดยบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการเชิงพาณิชย์และโรงแรมมากว่า 20 ปี โดยก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก โครงการสาทร สแควร์ได้รับการพัฒนาและบริหารโดยนอร์ท สาธร เรียลตี้ ดังนั้น นอร์ท สาธร เรียลตี้จึงมีความรู้ในตัวสินทรัพย์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นอย่างดี