ภาพรวมการลงทุน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ยื่นคำขอจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ GVREIT) โดย GVREIT เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าทรัพย์สินประเภทอาคารสำนักงาน อันได้แก่ โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสาทร สแควร์ โดยจะมีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ GVREIT ภายหลังจากได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ทำหน้าที่เป็นทรัสตี(Trustee) บริษัท เจดีพาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ในด้านการเสนอขายหน่วยทรัสต์บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แต่งตั้ง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ (Sole Underwriter) ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ GVREIT ในครั้งนี้ เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์รวมถึงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว) จะนำไปลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารสำนักงานโครงการสาทร สแควร์

GVREIT


คือ ทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ ลักษณะอาคารมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม พร้อมนวัตกรรมการออกแบบและการก่อสร้างอาคารที่ล้ำสมัย

จุดเด่นการลงทุนของ GVREIT คือ ทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ ลักษณะอาคารมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม พร้อมนวัตกรรมการออกแบบและการก่อสร้างอาคารที่ล้ำสมัย ประกอบกับเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน ได้รับรางวัล LEED (Leadership in Energy and Environment Design) ของสภาอาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) โดยโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รับรางวัลLEED ระดับPlatinum และโครงการสาทร สแควร์ ได้รับรางวัลLEED ระดับGold พร้อมกันนี้ทรัพย์สินยังมีความโดดเด่นในเรื่องของทำเลที่ตั้ง ที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร (Core Central Business District) เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบขนส่งสาธารณะ มีความสะดวกในการเดินทาง

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ จะแต่งตั้งบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารอาคารสำนักงานมานานกว่า 20 ปี ให้ทำหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของ GVREIT โดยคาดว่าการลงทุนใน GVREIT จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนในระดับที่ดีในระยะยาวในรูปของประโยชน์ตอบแทน (Distribution)

นโยบายการลงทุน

กองทรัสต์จะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนใน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ได้แก่ สิทธิการเช่าอาคารสำนักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารสำนักงานโครงการสาทร สแควร์ สำหรับการระดมทุนนั้นผู้จัดการกองทรัสต์จะกำหนดราคาของหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โดยคำนึงถึงผลการสำรวจความต้องการของนักลงทุน (Bookbuilding) สภาวะตลาดทุนขณะนั้น ๆ รวมถึงระดับผลตอบแทนเฉลี่ยที่นักลงทุนคาดหวัง

กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่จัดตั้งกองทรัสต์แล้วเสร็จ และภายหลังจากกองทรัสต์ได้ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์จะแต่งตั้งให้นอร์ท สาธร เรียลตี้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของกองทรัสต์

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน

มีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

โดยกองทรัสต์ต้องจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อย 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก

มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงกว่า เมื่อเทียบกับการลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย์

ได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างมั่นคง

มีโอกาสได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างมั่นคงจากสินทรัพย์ที่ลงทุน

มีโอกาสได้รับรายได้จากส่วนต่างราคา (Capital Gain)

และยังช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ (Inflation Hedge)

จุดเด่นการลงทุน

 1. เป็นอาคารสำนักงานที่มีคุณภาพ ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ และมีการคมนาคมที่สะดวก

  โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสาทร สแควร์เป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ มีความโดดเด่น สวยงาม และ ทันสมัยในด้านต่างๆ มีนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยทั้งสองโครงการได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานรางวัล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับ Platinum สำหรับโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และระดับ GOLD สำหรับโครงการสาทร สแควร์ นอกจากนี้ ทั้งสองโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมที่สะดวก โดยทั้งสองโครงการตั้งอยู่ติดถนนสายหลักและมีทางเชื่อมตรงจากสถานีรถไฟฟ้า BTS

 1. ผู้เช่าเป็นบริษัทชั้นนำและมีการกระจายตัว

  ผู้เช่าพื้นที่ประกอบด้วยบริษัทไทย และบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียง ฐานะการเงิน มั่นคง และประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทำให้รายได้ของกองทรัสต์มีการกระจายตัว ไม่พึ่งพิงรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือผู้เช่ารายใด รายหนึ่ง

 1. แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ของธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเกรดเอย่านธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี)

  ตลาดอาคารสำนักงานให้เช่ามีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากอุปทานในตลาดในอนาคตอันใกล้มีอยู่ไม่มาก ประกอบกับอุปสงค์ในตลาดที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้อัตราการเช่าและอัตราการปรับค่าเช่าอยู่ในระดับที่ดีและเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสำนักงานเกรดเอที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี) และอาคารสำนักงานเกรดเอที่อยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชน

 1. โอกาสการเติบโตในอนาคตจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม

  GVREIT ได้รับสิทธิในการทำคำเสนอซื้อ (Right to Offer) และสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารสำนักงานใดๆ จากบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต และในกรณีที่กองทรัสต์ปฎิเสธไม่รับข้อเสนอดังกล่าว การโอนกรรมสิทธิ์หรือการให้สิทธิการเช่าและ/หรือสิทธิการเช่าช่วงให้แก่บุคคลอื่นบนเงื่อนไขที่ดีกว่า (ในมุมมองของผู้รับสิทธิ) ที่ได้มีการเสนอให้แก่กองทรัสต์นั้นจะทำไม่ได้

 1. บริหารจัดการสินทรัพย์โดยผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และพร้อมในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์

  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ GVREIT คือ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการเชิงพาณิชย์และโรงแรมมากว่า 20 ปี โดยก่อนที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก โครงการสาทร สแควร์ได้รับการพัฒนาและบริหารโดยนอร์ท สาธร เรียลตี้ ดังนั้น นอร์ท สาธร เรียลตี้จึงมีความรู้ในตัวสินทรัพย์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นอย่างดี