ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
04/10/2562
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ('GVREIT')
02/10/2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
06/08/2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
06/08/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
06/08/2562
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
06/08/2562
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
06/08/2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขรูปแบบ)
14/05/2562