ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขรูปแบบ)
15/02/2564
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
11/02/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
11/02/2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
11/02/2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
11/02/2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
11/02/2564
รายงานสรุปประเด็นสำคัญจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ (GVREIT) ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564
08/02/2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่และช่องทางการติดต่อของผู้จัดการกองทรัสต์
26/01/2564