ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
11/02/2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
11/02/2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
11/02/2564
รายงานสรุปประเด็นสำคัญจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ (GVREIT) ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564
08/02/2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่และช่องทางการติดต่อของผู้จัดการกองทรัสต์
26/01/2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
08/01/2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
30/12/2563
งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
20/11/2563