ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
02/10/2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
14/08/2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
11/08/2563
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
11/08/2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
10/08/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10/08/2563
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
10/08/2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
10/08/2563