ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
07/02/2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
07/02/2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
07/02/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
07/02/2562
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
07/02/2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
05/02/2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
23/01/2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
28/12/2561