ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
10/08/2560
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
10/08/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10/08/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
10/08/2560
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
10/08/2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
15/05/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15/05/2560
แจ้งการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
15/05/2560