ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
05/10/2561
การยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์ของ GVREIT-F
01/10/2561
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ('GVREIT')
27/09/2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
10/08/2561
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
09/08/2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
09/08/2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
09/08/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
09/08/2561