ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
21/01/2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
30/12/2562
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
27/11/2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27/11/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
27/11/2562
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
27/11/2562
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
19/11/2562
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
04/10/2562