ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
08/01/2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
30/12/2563
งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
20/11/2563
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
20/11/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
20/11/2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
20/11/2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
13/11/2563
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ('GVREIT')
02/10/2563